PSİKOLOJİ OKUMA KİTAP LİSTESİ

(Kitap listesi yeni tekliflere açıktır. Okuma sırası ilk toplantıda netleştirilecektir )

 

Akıl Hastalarının İç Dünyası - Bert Kaplan

Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vaka Çalışmaları – Thomas F. Oltmanns, John

Anormal Psikolojisi - G. C. Davison J. M. Neale

Anormal Psikolojisi – James N. Butcher, Susan Mineka ve Jill M. Hooley 

Beyindeki Hayaletler : İnsan Zihninin Gizemlerine Doğru V. S. Ramachandran 

Bilişsel Davranışcı Terapi Temelleri ve Ötesi, Judith S. Beck,

Bilişsel Davranışçı Terapi, hakan türkçapar

Bilişsel Davranışçı Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama, M. Hakan Türkçapar,

Bilişsel Terapi Yöntemleri – Robert L. Leahy

Çağımızın Nevrotik Kişiliği - Karen Horney

Çocuk Psikoterapisi – Kathryn Geldard ve David Geldard 

Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi, Gerhard Zarbock,, Peter Graaf,, Christof Loose, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar - Vance L. Austin, Daniel 

Dokuz Yüz Katlı İnsan Mustafa Merter  

Ergenler İçin Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Rosemarie Smead Morganett

Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma – Kathryn Geldard ve David Geldard 

Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi PEGEM, Kollektif ,

Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, PEGEM, Kollektif ,

Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Psikoloji Fikri Adrian Furnham Domingo

Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği – Irvin Yalom, Irving Kirsch,, Steven Jay Lynn,

İnsan Olmanın Psikolojisi - Abraham Maslow

İyi Hissetmek, David Burns

Kısa Süreli Bilişsel Davranışçı Terapi, Berni Curwen,, Peter Ruddell,, Stephen Palmer,

Kişi Olmaya Dair: Gerçekten de olduğun kişi olmak, bir ilişkiyi ve bir hayatı kurtarabilir –Carl Rogers

Kişilik Bozuklukları – James F. Masterson

Klinik Hipnoz, Graham D. Burrows,, Peter B. Bloom,, Robb O. Stanley,

Klinik Hipnozun Esasları & Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

Klinik Psikoloji – Linden ve Hewitt 

Klinik Psikoloji & Bir Modern Sağlık Uzmanlık, Wolfgang Linden,, Paul L. Hewitt,

Klinik Psikolojide Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri

Klinik Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi: Depresyon, Hakan Türkçapar,

Klinik Uygulamada Zihinselleştirme, Anthony Bateman,, Jon G. Allen,, Peter Fonagy,

Korku Avcısı & Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Rehberi, Kollektif ,

Psikolojik Danışma Becerileri - Gerard Egan

Psikoterapide Güncel Konular & Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış, NOBEL Kollektif ,

REBT Terapisi-akılcı duygusal bilişsel terapi

Sahip Olmak ya da Olmak Erich Fromm

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi & Klinik Uygulama Rehberi, Hanna Levenson,

Şema Terapi & Klinisyenin Rehberi, Joan M. Farrell,, Neele Reiss,, Ida A. Shaw,

Şema Terapi Nedir?, Eckhard Roediger,

Şema Terapi: Ayırıcı Özellikler,  Jeffrey Young, Eshkol Rafaeli, David P. Bernstein

Takıntılarla Başa Çıkma: Obsesif Kompulsif Bozukluğunuzu Kontrol Altına Almanın Yolları, David A. Clark, Christine Purdon

Terapist Olmak Üzerine Jeffrey A. Kottler

Usta Terapist olmak, Jeffrey A. Kottler

 

FELSEFE/ İSLAM FELSEFESİ OKUMA KİTAP LİSTESİ

(Kitap listesi yeni tekliflere açıktır. Okuma sırası ilk toplantıda netleştirilecektir )

 

 FELSEFE  OKUMA KİTAP LİSTESİ

Alex Rosenberg, Bilim Felsefesi

Aristoteles -politika

Aristoteles, Nikomakhos'a Etik

Bilim Felsefesi , Alex Rosenberg

Bilim Felsefesi, Doğan Özlem

Bilim Felsefesi, Philipp Frank

Hukuk Felsefesi, David Bruce Ingram,

Dil Felsefesi, Barry Lee

Din Felsefesi , Paul Copan

Doğan Özlem, Etik - Ahlak Felsefesi

Farabi, İdeal Devlet

Friedrich Nietzsche, Böyle Söyledi Zerdüşt   

Mantık, Graham Priest,

I Ching Ya da Değişimler Kitabı

Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon

Mark Johnson,  Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil

Martin Heidegger, Varlık ve Zaman

Nigel Warburton, A'dan Z'ye Düşünmek, Ayrıntı Yayınları

Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi

Platon, Devlet

Politika Felsefesi Nedir? Leo Strauss

Siyaset Felsefesi ,Alain Renault

Tao Te Ching

Tarih Felsefesi, Doğan Özlem

Varoluşçuluk-Fenomenoloji-Ontoloji,  Yazar: Kolektif

Zihin Felsefesi, Andrew Bailey

 

 

 İSLAM FELSEFESİ / DÜŞÜNCESİ VE KELAM   OKUMA KİTAP LİSTESİ

(Kitap listesi yeni tekliflere açıktır. Okuma sırası ilk toplantıda netleştirilecektir )

 

Abdulkāhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn

Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantık İlmine Giriş

Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu

Arap devleti ve sukutu, Julius Wellhausen 

Arap tarihinin mimarları, Philip Khuri Hitti, 

Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmine Giriş

Burhanettin Tatar, Hermenötik, İstanbul : İnsan Yayınları, 2004.

Cüneyt Kaya, İslâm Felsefesi&Tarih; ve Problemler

Ebu Bekir Razi’nin Ahlak Felsefesi – Hüseyin Karaman

Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf: İslâm’da Mânevî Hayat (trc. Ekrem Demirli)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, el-İbâne an usûli’d-diyâne

Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, Kitâbü’l-Lum‘a fî ehli’z-zeyğ ve’l-bid‘a

Ebu’l-Muin en-Nesefî, Bahru’l-Kelâm

Ebu’l-Muin en-Nesefî, Kitâbu’t-temhîdlikavâidi’t-tevhîd

Ebu’l-Alâ Afifi, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, 

el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, 

Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yayınları, 

Felsefi Risaleler (Kindi) – Mahmut Kaya

Filozofların Tutarsızlığı – Gazzâlî

H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri

Hasan Mahmud eş-Şafii, Kelâma Giriş (trc. Süleyman Akkuş)

Hayy bin Yakzan – İbn Tufeyl

Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi 1-2

İbn Rüşd – Hüseyin Sarıoğlu

İbn Sina, Kitâbü’ş-şifâ – Metafizik I, 

İbni Haldun, Mukaddime 1-2

İbrahim Çapak, Anahatlarıyla Mantık

İhvan-ı Safa Risaleleri (1-3)

İlhan Kutluer, Yitirilmiş Hikmeti Ararken

İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbâr

İmam Gazzâlî, el-İktisâdfi’l-İtikad

İmam Gazzâlî, Munkız mine’d-dalâl

İmam Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife

İslam Ahlak Teorileri – Macit Fahri

İslam Düşüncesinin Dönüm Çağında Fahreddin er-Razi – (ed:) Ömer Türker

İslam Felsefesi & Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya,

İslam Felsefesi Tarihi – Seyid Hüseyin Nasr

İslam Felsefesi Tarihi 1-2,  Hilmi Ziya Ülken

İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri – Mahmut Kaya

  İslam Tarih Metodolojisi : -Bir Sosyal Tarih Uygulaması-, R. Stephen Humphreys, , 

İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru – İlhan Kutluer

İslamın en eski tarihine giriş, Julius Wellhausen, 

 İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri, Julius Wellhausen,  

  İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm

  Kelam felsefeleri : Müslüman-Hristiyan-Yahudi kelamı, H. Austryn Wolfson

  Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu

  M. Muhammed Şerif, İslâm Düşüncesi Tarihi

  M. Sait Özervarlı, İbnTeymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi

  Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi

  Macit Fahri,İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş.

  Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri

  Mazharuddin Sıddıki, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce

  Mehmet Bayrakdar, Din Felsefesine Giriş

  Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi

  Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde Tevhid

  Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, 

 Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 

  Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi.

  Muhammed İkbal, İslâm’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası

  Mustafa Öz, İmam Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri

 Mustafa Öztürk, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, 

  Nazım Hasırcı, İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi

  Nureddin es-Sabuni, Maturidiyye Akaidi (trc.Bekir Topaloğlu)

  Osman Aydınlı, İslâm Düşüncesinde Aklîleşme Süreci-Mu‘tezile’nin Oluşumu ve Ebü’l-Hüzeyl Allaf

  S. Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, İslâm Felsefesi Tarihi

  Sadettin Taftazânî, Şerhu’l-Akaid (trc. Süleyman Uludağ)

  Şehristani, Milel ve Nihal, 

 Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum: Dini Metinlerin Anlaşılması Ve Yorumlanması, 

  Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelâmcılar Arasındaki Tartışmalar

Tehzibu’l-Ahlak  (Ahlakı Olgunlaştırma) – İbn Miskeveyh

  Tony Street, İslâm Mantık Tarihi

  Toshihiko İzutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı

  Turan Koç, Din Dili

  W. Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri

  William Chittick, Tasavvuf

Yunanca Düşünce Arapça Kültür – Dimitri Gutas.

SOSYOLOJİ OKUMA KİTAP LİSTESİ

(Kitap listesi yeni tekliflere açıktır. Okuma sırası ilk toplantıda netleştirilecektir )

 

Appelbaum, P. R. (1981) Toplumsal Değişme Kuramları,

Aron, Raymond. (1989) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,

Bauman, Z. (2013) Sosyolojik Düşünmek,

Beck, U. (2011) Risk Toplumu: Başka bir Modernliğe Doğru,

Bell, D. (2013) İdeolojinin Sonu,

Berger, P., Luckmann T. (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, 

Best, S., Kellner, D. (1998) Postmodern Teori – Eleştirel Soruşturmalar,

Bottomore, T. B., Nisbett, R. (2010) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi 1-2,

Callinicos, A. (2007) Toplum Kuramı,

Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi,

Giddens A.(2000) Sosyoloji, ,

Giddens, A. (2005) Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki,

Giddens, A. (2013) Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, ,

Karl Mannheim, Bilgi Sosyolojisi,  Layder, D. (2006). Sosyal Teoriye Giriş,

Mills, C. W. (2000). Toplumbilimsel Düşün,

Mills, W. (1974) İktidar Seçkinleri,

Parsons, T. (2015). Toplumsal Eylemin Yapısı 1-2

Polama, M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Sennett, R. (2011). Yeni Kapitalizmin Kültürü,

Strauss, C. L. (2012). Yapısal Antropoloji ,

Sunar, L. (Ed.), (2019). Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim. ,

Swingewood, A. (2010). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi,

Wagner, P (2005). Modernliğin Sosyolojisi, ,

Wallace, R. ve Wolf, A. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, ,

Weber, M. (1993). Sosyoloji Yazıları,

Weber, M. (2012). [1949]. Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, ,

Wright, E. O. (2017). Sınıflar Üzerine Tartışmalar ,

 

 

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ OKUMA/ YORUMLAMA  KİTAPLARI

(Film listesi ayrıca eklenecektir)

 

JOSEPH CAMPBELL KİTAPLARI

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Mitolojinin Gücü

İlkel Mitoloji / Tanrının Maskeleri 1

Doğu Mitolojisi / Tanrının Maskeleri 2

Batı Mitolojisi / Tanrının Maskeleri 3

Yaratıcı Mitoloji / Tanrının Maskeleri 4

Tanrıçalar ve Tanrıça’nın Dönüşümleri

Vinland Sagaları Vikinglerin Amerika'yı Keşfinin Destanı

 

CARL G., JUNG  KİTAPLARI

Jung, Carl G.,   Dönüşüm Sembolleri

Jung, Carl G.,   İnsan ve Sembolleri (Man and His Symbols).

 

Jung, Carl G.,  Dört Arketip (The Archetypes and The Collective Unconscious). 

 

Jung, Carl G., Ego ve Bilinçaltı İlişkileri (The Relations Between the Ego and the Unconscious). 

 

Jung, Carl G.,  Eşzamanlılık (Nedensellik Dışı Bağlayıcı Bir İlke)(Synchronicity: An Acausal Connecting Principal)

 

Jung, Carl G., İnsan Ruhuna Yöneliş (Modern Man In Search of a Soul), 

 

Jung, Carl G.,   Çocuğun Ruhunda Çatışmalar (Conflicts in the Child’s Soul). 

 

Jung, Carl G.,   Aktarım Psikolojisi (The Psychology of the Transference)

 

Jung, Carl G.,  Rüyalar (Psychic Energy and the Essence of Dreams).  

 

Jung, Carl G.,  Analitik Psikoloji Üzerine İki Deneme (Writings on Spirituality and Transcendence).

 

Jung, Carl G.,  Anılar, Düşler, Düşünceler (Memories, Dreams, Thoughts).  

 

Jung, Carl G.,   Kırmızı Kitap (The Red Book),  

 

YARDIMCI KAYNAKLAR

David Adam Leeming, A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi, Dünya Halklarının Tüm Yaratılış Tanrı ve Kahraman Mitleri  

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri,  

Mircea Eliade, İmgeler ve Simgeler,  

Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Miti,  

Edward S. Ellis, 1000 Mitolojik Karakterin Kısaca Açıklaması,  

Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller

John C. Ferguson, Çin Mitolojisi: İnanışlar-İmparatorlar ve Ejderhalar,   Emir Kuşçu , Cengiz Batuk, Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu,  

Caroline Myss, Bilinçaltı Kişiliğiniz - Arketipler

Gülüşan Göcen, Psikoloji Mitoloji ve Din

©2020, Noesis Rezonans Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti -by Can Aydoğan tarafından kurulmuştur.